Menu

Alcoholbeleid

Alcoholbeleid bij Rugbyclub Greate Pier
april 2016

Voorwoord:
Rugby en alcohol zijn zaken die van oudsher bij elkaar passen. En dat levert vaak zeer gezellige feesten op.
De laatste jaren is er een grote toename van jeugd binnen onze club dat het noodzakelijk maakt om een
duidelijke visie en beleid op alcoholgebruik binnen de club af te spreken met elkaar. Zonder dat dit
veroorzaakt dat het tradities en omgangsvormen in de weg staat. We zijn een familieclub wat inhoudt dat elk
lid en elke ouder zich prettig hoort te voelen bij onze club. Binnen Greate Pier is al een helder pedagogisch
beleid vastgelegd wat over omgang en veiligheid gaat. Daarbinnen zijn ook afspraken vastgelegd over
alcoholgebruik maar om het alcoholbeleid vast te stellen voor de hele club, dit beleidsstuk.
Ontwikkeling van het beleid:
Binnen onze club wordt regelmatig gesproken over alcoholgebruik en zijn er al veel maatregelen genomen.
Die zijn vaak ingebed in wettelijke voorwaarden vanuit de overheid of vanuit de horecavergunning opgelegd
aan ons als club. Wat duidelijk is en waarover geen discussie is:
– Aan minderjarigen wordt geen alcohol geschonken. Ook niet als een minderjarige voor een
volwassene alcohol bestelt.
– Wanneer een activiteit een specifieke jeugdactiviteit is dus gericht op enkel jeugd (wedstrijden of
anderszins) wordt er geen alcohol geschonken gedurende deze activiteit.
Dat is een beleid dat ondertussen is ingebed binnen onze club en wat het barpersoneel actief uitdraagt.
Alcoholgebruik in aanwezigheid van jeugd.
Er zijn echter ook veel activiteiten waarbij jeugd aanwezig is maar die niet specifiek alleen voor jeugd
bedoeld zijn. Te denken valt aan wedstrijden van de senioren, evenementen of speciale gelegenheden zoals
onlangs de opening van ons clubhuis. Daarvoor gelden de volgende afspraken:
– Wanneer bij gezamenlijke activiteiten jeugd aanwezig is, mag er alcohol worden geschonken. (dus
ook na de trainingen van de seniorenteams)
– In aanwezigheid van jeugd wordt er rekening gehouden met die aanwezigheid wat betreft
alcoholgebruik. Overmatig alcoholgebruik of dronkenschap is absoluut niet toegestaan. Het
barpersoneel zal hierop toezien.
– Tijdens evenementen, zoals bijvoorbeeld het Beachrugby op Ameland, mogen alleen minderjarigen
deelnemen wanneer een meerderjarige actief toezicht heeft en met schriftelijke toestemming van de
ouders of wettelijke voogd.
Alcoholgebruik zonder aanwezigheid van jeugd.
Wanneer er geen jeugd aanwezig is bij activiteiten, geldt eigen verantwoordelijkheid van de aanwezige
volwassenen: Echter de volgende afspraken zijn geldend:
– Bij overlast door alcoholgebruik hebben de barmedewerkers het recht het schenken van alcohol te
weigeren of iemand te verzoeken de bar te verlaten.
– Eigen meegebrachte alcohol mag niet worden genuttigd in de bar en is op ons sportcomplex niet
toegestaan.
– Regel is dat niemand last mag hebben van alcoholgebruik door volwassenen bij onze club.
18+ activiteiten.
We zijn een familieclub waarbinnen we alle leden en ouders willen betrekken bij de club. Daarom is over het
algemeen jeugd welkom bij de activiteiten ( zie ook alcoholgebruik in aanwezigheid van jeugd).
Een aantal keer per jaar worden er activiteiten georganiseerd die niet toegankelijk zijn voor minderjarigen.
Te denken valt aan de Introductiefeesten. Vanuit de club is er mogelijkheid om een 18+ activiteit te
organiseren in samenspraak met het bestuur. Een beslissing tot een 18+ activiteit kan worden genomen
wanneer het thema, tijdstip of ingeschatte alcoholgebruik voor minderjarigen niet geschikt is om in te
participeren. Echter, dit zullen uitzonderingen zijn omdat voorop staat dat iedereen welkom is bij activiteiten.
Wanneer een activiteit een 18+ activiteit is, zal dit ruim van te voren worden aangekondigd.
Afgelopen seizoen is gebleken dat er maar een aantal keren een 18+ activiteit is geweest wat niet heeft geleid
tot negatieve reacties vanuit de club en wat voor minderjarigen een duidelijk besluit was.
Sanctiebeleid
Het bestuur en barpersoneel hebben het recht om het volgende sanctiebeleid toe te passen bij overtreding van
bovenstaande afspraken:
– een waarschuwing
– weigeren van schenken
– weigeren van toegang tot de bar (periode wordt duidelijk aangegeven)
– weigeren van toegang tot het sportcomplex (periode wordt duidelijk aangegeven)
– (tijdelijk) royeren als lid
In geval van fysieke of verbale agressie volgt altijd een gesprek met het bestuur en in extreme gevallen zal
aangifte bij de politie worden gedaan. Dit ter beoordeling door het bestuur.