Menu

Gedragscode

GEDRAGSCODE RCGP

 1. Inleiding

 1. Algemeen

 1. Doelstelling

 1. Algemene Gedragsregels

 1. Gedragsregels voor de speler

 1. Gedragsregels voor de spelers en leden tov de arbitrage

 1. Gedragsregels voor de arbitrage

 1. Gedragsregels voor de trainer/begeleider

 1. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

 1. Gedragsregels voor de vrijwilliger

 1. Gedragsregels rond omgang met minderjarigen

 1. Alcohol, tabak en drugs

 1. INLEIDING

RCGP is de laatste jaren gegroeid. Van een relatief kleine studentenclub is RCGP ontwikkeld naar een familievereniging. Deze groei vergt een gedegen plan van aanpak wat betreft de lange termijn en het uitwerken van voorwaarden om deze groei te waarborgen. Een van deze voorwaarden is het vaststellen en invoeren van een gedragscode waarbij het jeugdbeleid speerpunt is aangezien een goed jeugdbeleid de kwaliteit van de club als geheel vergroot. Naast het jeugdbeleid als speerpunt, zal deze gedragscode een leidraad zijn voor iedereen die bij RCGP betrokken is en daarmee een gedegen fundering bieden voor wat wij als club willen voorstaan. Een familievereniging waar iedereen zich thuis kan voelen.

Wereldwijd geldt er een Code of Conduct binnen rugbyverenigingen die de basale uitgangspunten voor clubs vertolkt.

Gedragscode (code of conduct) Rugby Club Great Pier (RCGP) Leeuwarden.

Een gedragscode beschrijft hoe alle betrokkenen van een vereniging zich horen te gedragen wanneer zijn aanwezig zijn op de club of op bezoek zijn bij andere clubs. De gedragscode geldt voor spelers, trainers, coaches, ouders, vrijwilligers, jeugdleden en hoort te worden ondersteund en uitgedragen door iedereen.

De gedragscode beschermt de aanwezigen en zorgt voor een veilige omgang zodat er optimaal genoten kan worden van het rugbyspel.

Op 06-01-2012 werd de volgende code of conduct vastgesteld door het toenmalige bestuur:

Plezier – Verbondenheid – Passie – Respect – Discipline

Onderstaande punten zijn vanzelfsprekend binnen het rugby en specifiek bij Rugby Club Greate Pier Leeuwarden. De punten zijn vastgelegd om het bestaan er van kracht bij te zetten.


Elk lid van Rugby Club Greate Pier Leeuwarden:

 1. is gericht op plezier in het rugbyspel

 2. is gericht op vriendschappelijkheid binnen de club en op het genieten van rugby als ervaring, zowel op als buiten het veld en in de verdere rugbygemeenschap

 3. steunt te aller tijde zijn team- en clubgenoten, zowel op als buiten het rugbyveld

 4. respecteert de rugbyregels, de officials, tegenstanders en bovenal elkaar

 5. brengt een gedisciplineerde benadering in hoe we trainen, hoe we spelen en hoe we ons gedragen

 6. accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.

 7. Laat sportiviteit zien in het vieren van de winst en waardigheid bij verlies

Deze code of conduct zal de basis zijn voor het opstellen van de gedragscode van RCGP. Deze code of conduct beschrijft in algemene termen de basisvoorwaarden voor het spelen van rugby op een verantwoorde, respectvolle en veilige manier binnen en buiten onze club. De gedragscode zal deze uitgangspunten gedetailleerd uitwerken en beschrijven.

2. ALGEMEEN

De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers bij de rugbyvereniging. Voor iedereen (senioren,jeugdleden, spelers, trainers, scheidsrechters, begeleiders, supporters, ouders/verzorgers,bezoekers, overige doelgroepen) gelden specifieke gedragsregels.

3. DOELSTELLING

De RCGP (binnen de kaders van de Nederlandse Rugbybond – NRB) wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van rugby. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een gepast niveau aan de competitie te laten deelnemen met voldoende uitdaging om beter te gaan rugbyen. Door ontwikkeling van zowel het rugbyspel als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de rugbysport normen en waarden actief uitdraagt.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is van de RCGP, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij de RCGP worden uitgedragen en nageleefd, zodat ook bezoekers en supporters zich aan de gedragsregels houden. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: “normen en waarden”. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan(wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van de gedragscode houdt? We nemen dan maatregelen, zoals het aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties.

4. ALGEMENE GEDRAGSREGELS

De RCGP vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de rugbysport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het rugby als op het gebruik en het betreden van het rugbycomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Rugby is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen Rugby en zonder tegenstander geen Rugby.

we sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander

we gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn

we hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt

de winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan

rugby is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers

bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler

door rugby leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen

rugby geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op

zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels

velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te rugbyen. Loop dus om het veld

heen als je naar de andere kant moet

honden dienen aangelijnd te zijn

fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling

geplaatst

auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein

de toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden

matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex

meld eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties bij een van de bestuursleden

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

5. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER

De speler:

is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn

medespelers in het veld.

neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij

trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.

is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.

is voor een wedstrijd op de aangegeven verzameltijd aanwezig.

draagt tijdens de trainingen en de wedstrijden een mondbeschermer (bitje).

respecteert de tegenstander, de referee, de leider en het publiek.

accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de

speler het daar niet mee eens.

is zuinig op alle materialen die gebruikt worden, dus ook op de velden en

kleedkamers.

klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.

dient na training en wedstrijd te douchen.

helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.

meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.

laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring

bij de trainer of begeleider.

helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Dit geldt

ook voor ballen die in of over de sloot cq bosjes worden getrapt.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden, dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd

mag rugbyen.

6. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELERS TOV DE ARBITRAGE

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd.

Met arbitrage worden de scheidsrechter en de grensrechters bedoeld. Alle leden van een rugbyvereniging zijn verantwoordelijk voor het gedrag ten opzichte van de arbitrage.

Onder misplaatst gedrag wordt verstaan:

1. verbaal of fysiek geweld

2. intimidatie

3. discriminatie

Alle leden leveren voldoende inspanningen om de reputatie van de vereniging in ere te houden. Indien een lid zich aan misplaatst gedrag schuldig maakt zal hij of zij op zijn of haar gedrag worden aangesproken.

Hoe te handelen bij misplaatst gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd

de speler wordt overeenkomstig zijn gedrag bestraft (gele of rode kaart, penalty of uit

het veld zending).

indien bestuursleden, trainers, toeschouwers en andere leden het niet eens zijn met

de beslissing van de scheidsrechter onthouden zij zich van misplaatst gedrag.

na de wedstrijd kan de scheidsrechter de gelegenheid geven om in gesprek te gaan

met één of twee leden van de vereniging. Deze leden zijn vooraf aangewezen en

dienen de normale, gangbare beleefdheidsnormen in acht te nemen.

Procedure bij escalatie

Bij fysiek geweld tegen de arbitrage

1. wedstrijd direct staken

2. aangifte bij de politie

3. rapport zenden naar Arbitrage Tucht Commissie NRB

Bij fysieke of verbale dreiging tegen de arbitrage

1. aangewezen lid van de vereniging verwijdert de overtreder

2. rapport zenden naar Arbitrage Tucht Commissie NRB

3. bij herhaling wordt de wedstrijd gestaakt

Bij persoonlijke verbale belediging

1. spel stilleggen en aangewezen lid van de vereniging verwijdert boosdoener van het

complex

Indien bovenstaande escalaties zich enkele malen herhalen bij een vereniging, zal de competitieleider passende maatregelen nemen.

7. GEDRAGSREGELS VOOR DE ARBITRAGE

Voorbereiding

De arbitrage arriveert op de vereniging ongeveer een uur voor aanvang van de wedstrijd.

De arbitrage stelt zich bij binnenkomst voor aan de vertegenwoordiger van de vereniging.

De arbitrage draagt representatieve kleding en neemt een neutrale positie in. Indien nodig maakt de arbitrage afspraken met collega’s.

Voor de wedstrijd

De arbitrage overlegt met de trainers of teammanagers over het aanspreken van de spelers of over het controleren van het materiaal. Het speelveld wordt vooraf gecontroleerd op veiligheid. De uitrusting van de scheidsrechter dient compleet te zijn (neutrale kleding, fluitje, gele en rode kaarten, notitieblok, schrijfgerei en tijdwaarneming).

Tijdens de wedstrijd

De arbitrage draagt zorg voor een reglementair verloop van de wedstrijd. De arbitrage stelt zich ten doel de wedstrijd veilig en sportief te laten verlopen.

Na de wedstrijd

De arbitrage vult op correcte wijze het wedstrijdformulier in. Het is aan de arbitrage of zij in gesprek willen treden met spelers of coaches. Als zij dit doen, dient het op fatsoenlijke wijze te gebeuren.

Rechten

De arbitrage wordt fatsoenlijk ontvangen door een aangewezen vertegenwoordiger van de thuisspelende vereniging. Voor, tijdens en na de wedstrijd gedragen alle betrokkenen zich ten opzichte van de arbitrage conform de gedragsregels in de Gedragscode.

8. GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER / BEGELEIDER

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleiders en trainers van toepassing.

De trainer/begeleider:

heeft een voorbeeldfunctie voor het team

respecteert spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders

is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden

ontvangt de (leiders van de) tegenpartijen de scheidsrechter

verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de

wedstrijden

zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis

is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, EHBO, ballen, waterzak)

is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden

verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier

behandelt ieder lid als gelijke, zowel buiten als op het veld

gebruikt geen alcohol en geen tabak tijdens het begeleiden van een team

laat na de training of wedstrijd het veld netjes achter, en verwijdert de materialen van

het veld

zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis

neemt deel aan de vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de

vereniging worden georganiseerd

zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de

spelers

rapporteert wangedrag of andere problemen aan een bestuurslid van de vereniging.

Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht

brengt spelers passie bij voor het spel

9. GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN DE JEUGDSPELER

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor

iedereen op en om het veld

blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van

het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten)

houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en

begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op

uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding)

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen

geven

helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.

er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd

er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

op tijd de contributie voldoen

voor een geldende ziektekostenverzekering voor de zoon/dochter zorgt.

kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij de

desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging

zorg dragen voor adequate kleding, schoeisel en mondbeschermer

de Jeugdbegeleiding informeren over bijzonderheden van hun kind, indien van invloed

op veiligheid, gezondheid of welzijn van het kind tijdens wedstrijd en/of training

10. GEDRAGSREGELS VOOR DE VRIJWILLIGER

Voor elke vrijwilliger (waaronder bestuursleden) geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:

dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes

en schoon worden achtergelaten

neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d.

contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is

met een vertegenwoordiger van de vereniging

fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief

maakt geen opzettelijke verbale of non verbale beledigingen naar anderen, kwetst

niemand opzettelijk

heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van de vereniging

11. GEDRAGSREGELS ROND OMGANG MET MINDERJARIGEN

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers (trainers/begeleiders/andere aanwezige volwassenen) en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij onze club komt, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 11. De vrijwilliger overlegt een VOG (verklaring omtrent gedrag) wanneer hij/zij omgang zal hebben met minderjarigen vanuit zijn of haar functie. Wanneer een VOG niet kan worden overlegd, om welke reden dan ook, zal hij of zij niet worden aangesteld in de beoogde functie.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld

12. ALCOHOL, TABAK EN DRUGS

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en

zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van

alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen

het nuttigen van alcoholische dranken met jeugdactiviteiten en voor 20:30 uur op

trainingsavonden niet gewenst.

het is ten strengste verboden te roken in het clubhuis en de kleedkamers.

drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct

leiden tot een veld/complex verbod

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen

Deze gedragscode is op de ALV van 20-10-2014 vastgesteld door de Rugby Club Greate Pier te Leeuwarden. Door te ondertekenen verklaart de medewerker de gedragscode na te leven en te ondersteunen.