Menu

Pedagogisch beleid

rugby leeuwarden LOGO KLEIN

PEDAGOGISCH BELEID RUGBY CLUB GREATE PIER LEEUWARDEN

1. Inleiding: Pedagogisch Beleid bij RCGP
Wij willen voor onze jeugdleden een veilige en verantwoordelijke club zijn. Onze jeugdleden
moeten rugby kunnen spelen in een omgeving waar er goed op ze wordt gelet en waar de
volwassenen er voor zorgen dat er een pedagogisch verantwoorde omgeving is. Volwassenen
geven het voorbeeld van hoe er van de jeugdleden wordt verwacht dat zij zich gedragen. Goed
voorbeeld doet goed volgen. Slecht voorbeeld veroorzaakt dus slecht gedrag bij de jeugd.
Daarom dit Pedagogisch Beleid. De bedoeling van dit plan is om een werkbaar en levend stuk
paraat te hebben waar wij als club op terug kunnen vallen, waar onze volwassenen zich op
richten en waar ouders en jeugdleden weten wat de afspraken zijn.

2. De V.O.G. (verklaring omtrent gedrag)
Binnen onze club moeten de volwassenen die direct met minderjarigen omgaan, een VOG
overleggen aan het bestuur. Een VOG, verklaring omtrent gedrag, kan worden aangevraagd bij
het openbaar ministerie / gemeente. Mensen die een VOG aanvragen worden getoetst of er in
het verleden veroordelingen zijn geweest, speciaal gericht op zeden of andere zaken die
risicovol voor minderjarigen zijn. Ook lopende zaken, of onderzoeken worden getoetst. Iemand
die een VOG kan overleggen is dus nooit veroordeeld voor een zedenzaak en ook loopt er geen
onderzoek naar zulke zaken vanuit justitie.
Binnen onze club is het overleggen van een VOG een verplichting voor (assistent)trainers van
TBM/CJC, coördinator Jeugdzaken, en alle ander vrijwilligers die rechtstreeks met onze
jeugdleden te maken hebben. Wanneer iemand niet een VOG kan overleggen, wordt deze
persoon geen vrijwilliger binnen onze club.

3. Vertrouwenspersoon
RCGP heeft een persoon die er speciaal is om mee te spreken wanneer er in de club zaken
gebeuren waar ontevredenheid over is en waarbij een gesprek met de direct betrokkene of het
bestuur niet een oplossing biedt. Deze persoon is onafhankelijk en kan ondersteunen in het
nadenken over een oplossing om uit een situatie te komen. Onze vertrouwenspersoon kan over
zaken rond onze jeugd worden benaderd door de ouders/verzorgers of door de jeugdige zelf.
Ook het bestuur of andere personen van de club kunnen beroep op de vertrouwenspersoon
doen. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen, adviseren en mag worden benaderd wanneer
daar behoefte aan is.

4. Verdere afspraken:
Een VOG overleggen alleen is niet voldoende. Naast de VOG hebben we verdere afspraken
gemaakt die belangrijk zijn in de omgang met minderjarigen. Die afspraken gelden voor
iedereen in de club, alle volwassenen, alle (jeugd)leden en ook alle ouders. Iedereen hoort zich
te houden aan deze afspraken zodat het voor onze jeugd een fijne plek is bij RCGP,

Algemene afspraken:
1. In aanwezigheid van minderjarigen, wordt er gelet op taalgebruik. Schelden, vloeken of
een respectloze bejegening, worden gecorrigeerd, bij herhaling gesanctioneerd.
2. Roken in de nabijheid van minderjarigen wordt ontmoedigd.
3. Tijdens jeugdactiviteiten (d.w.z. activiteiten waarbij jeugd/minderjarigen actief betrokken
zijn) worden er geen alcoholische dranken geschonken. Bij 18+ activiteiten wordt geen
jeugd toegelaten.
4. Drugs zijn verboden
5. Aanspreekpunt voor de minderjarige is zijn/haar trainer of coach. Wanneer dat om welke
reden dan ook (tijdelijk) niet mogelijk is, zal het bestuur of de vertrouwenspersoon
aanspreekpunt zijn.
6. Volwassenen vertonen positief en goed voorbeeldgedrag in aanwezigheid van onze
jeugd.
7. Minderjarigen luisteren naar aanwijzingen gegeven door de (assistent)trainer en coach.
Bij herhaalde voorvallen rond ongehoorzaam zijn of storend gedrag vertonen, zal er een
gesprek volgen samen met de ouders, de trainer en een bestuurslid.
8. Schorsing of royeren als lid, zal een uitzondering zijn en als niet wenselijk worden
geacht tenzij dit als enige optie overblijft. Er zal altijd naar een andere oplossing worden
gezocht.
9. Elk jeugdlid wordt gewaardeerd en gemotiveerd in wat/hij zij kan. Doel is bij elk jeugdlid
om de competenties te vergroten/versterken en plezier in Ruby te hebben
10. Jeugdleden zijn op de hoogte van de Code of Conduct en dragen deze uit in hun spel,
omgang en ambities.
5. Specifieke afspraken rond afstand/nabijheid en (seksueel) overschrijdend gedrag
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers (trainers/begeleiders/andere
aanwezige volwassenen) en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de
vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het
andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig
om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor
alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is
dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel
duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen
(jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode
opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open,
transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel
grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de
organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij onze club komt, als vrijwilliger, stagiair(e) of als
betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de
gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de
minderjarige in zijn waardigheid aantast.
3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan
functioneel noodzakelijk is.
4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –
relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal
worden.
6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer
terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich
bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag
en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is
betrokken, wordt nageleefd.
8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij
verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen
personen.
9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van
de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in
contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
11. De vrijwilliger overlegt een VOG (verklaring omtrent gedrag) wanneer hij/zij omgang
zal hebben met minderjarigen vanuit zijn of haar functie. Wanneer een VOG niet kan
worden overlegd, om welke reden dan ook, zal hij of zij niet worden aangesteld in de
beoogde functie.
Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin,
opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen
wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind,
trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn
volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel
grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een
tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het
voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door
persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt
dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld
April 2015